Disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Skyline Sailing and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.
In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Skyline Sailing. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Skyline Sailing takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

“Skyline Sailing” and “SSAC” are trade names belonging to AKCS bvba, Belgium – 0841.081.654

GDPR Privacy statement Skyline Sailing

Your personal information will be processed by Skyline Sailing, AKCS bvba, for customer management based on the contractual relationship resulting from your order/purchase and for direct marketing purposes (to offer you new products or services) based on our legitimate interest in entrepreneurship. Should you not want your information to be processed in view of direct marketing, please inform us at Skylinesailing@telenet.be. At this address you can also always inquire which details we process about you and you can improve them or have them deleted or ask that they be transferred. If you do not agree with the way in which your information is processed, please contact the Belgian Privacy Commission (35 Rue de La Presse in 1000 Brussels).

Algemene ondernemingsvoorwaarden van de BV AKCS. KBO 0841.081.654

Algemene ondernemingsvoorwaarden van de BV AKCS. KBO 0841.081.654
1. Deze Algemene Ondernemingsvoorwaarden (AOV) van de BV AKCS zijn toepasbaar op alle overeenkomsten met, aanbiedingen van en leveringen door de BV AKCS. Alle andere algemene ondernemingsvoorwaarden, bestellingsvoorwaarden of algemene aankoop-of verkoopsvoorwaarden die in tegenspraak zijn met of afwijken van deze AOV zijn niet van toepassing.
Onderhavige AOV worden in de Nederlandse taal opgesteld. Een vrije vertaling in de Engelse taal werd opgesteld om klanten die de Nederlandse taal niet beheersen toe te laten er kennis van te nemen. Enkel de Nederlandstalige tekst zal geldig en bindend zijn. Een vertaling in een andere taal kan gevraagd worden en zal alsdan opgesteld en overgemaakt worden op kosten van de aanvrager.
Deze AOV zijn toepasbaar op alle activiteiten van de BV AKCS en al haar vestigingseenheden, met inbegrip van de vestigingseenheid Skyline Sailing.
1. Indien er sprake is van „consumenten“ in deze !OV, betreft het natuurlijke personen die een rechtshandeling stellen om redenen die met name vreemd zijn aan hun professionele of zelfstandige activiteiten. De „ondernemers“ daarentegen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of bedrijven met rechtspersoonlijkheid, die bestellingen plaatsen voor de vereisten van hun commerciële of zelfstandige activiteiten of vrij beroep activiteit. Zowel de consumenten als de ondernemers worden beschouwd als “klant” in de zin van onderhavige AOV.
2. Bij het aangaan van een overeenkomst of het indienen van een aanvraag, zal BV AKCS alle persoonlijke gegevens van de klant mogen registreren. BV AKCS gaat met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid om met persoonlijke gegevens en zal deze slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage, aanpassing, overdracht en verwijdering van alle persoonsgegevens.
3. Bijzondere voorwaarden voor de deelname aan zeiltochten.
4.1 Iedere deelnemer, al dan niet inschrijver, aan een zeiltocht of enige andere maritieme of fluviale activiteit, georganiseerd of geleid door de BV AKCS, wordt geacht zich in een goede fysische conditie te bevinden, geschikt te zijn deel te nemen aan de zeiltocht of activiteit waarvoor ingeschreven wordt, behoorlijk te kunnen zwemmen en niet aan enige ziekte of kwaal te lijden waardoor de uitvoering van de zeiltocht of activiteit verhinderd, bemoeilijkt of in gevaar gebracht wordt of kan worden. Door zich in te schrijven als deelnemer verschaft de klant aan de BV AKCS het recht een voorafgaand medisch onderzoek te vragen om na te gaan of de klant medisch geschikt is (fit to sail).
4.2. Minderjarigen kunnen geen deelnemer zijn aan een zeiltocht of een activiteit, tenzij na inschrijving door een wettelijke vertegenwoordiger en voor zover zij steeds vergezeld zijn van een meerderjarige die voor de minderjarige verantwoordelijk zal zijn.
M 3854 BV AKCS Algemene Ondernemingsvoorwaarden Versie 0.4 – 01.05.2022
4.3. Iedere deelnemer verklaart zich bereid voor de gehele duur van de zeiltocht of activiteit de bevelen strikt na te leven gegeven door de gezagvoerder of het bemanningslid die hem vervangt of door de verantwoordelijke aangesteld door de BV AKCS voor de activiteit die wordt uitgeoefend.
4.4. Iedere deelnemer dient er voor te zorgen dat hij/zij gerechtigd is de grenzen te overschrijden van de landen welke bezocht worden tijdens de zeiltocht of activiteit.
4.5. Iedere deelname kan tijdens de uitvoering van de zeiltocht of activiteit geschorst of verbroken worden door de gezagvoerder of enig bemanningslid van het vaartuig waarmee de zeiltocht wordt of werd gemaakt of door de verantwoordelijke aangesteld door de BV AKCS voor de activiteit die wordt uitgeoefend, indien de deelnemer nalaat gevolg te geven aan de rechtmatig gegeven bevelen of instructies, handelingen verricht waardoor enige opvarende of het vaartuig in gevaar gebracht wordt of in het bezit aangetroffen wordt van wapens of verdovende middelen of tabaksproducten of gelijkaardige producten rookt, zonder recht op terugbetaling van de deelnamevergoeding.
4.6. Indien de zeiltocht of enige andere maritieme of fluviale activiteit, georganiseerd of geleid door de BV AKCS door overmacht niet kan doorgaan of volledig kan uitgevoerd worden zoals voorzien (bv. wegens negatieve meteorologische omstandigheden, ziekte of ongeschiktheid van de gezagvoerder, examinator of deelnemer, niet dadelijk herstelbare defecten aan het vaartuig of de te gebruiken installatie), zal er gepoogd worden een nieuwe passende datum vast te leggen, zonder dat BV AKCS tot enige terugbetaling zal gehouden zijn.
4.7. Iedere deelnemer aan een zeiltocht of een activiteit zal verantwoordelijk zijn voor alle letsel-en zaakschade veroorzaakt door zijn of haar toedoen zowel jegens andere opvarenden of deelnemers als jegens de BV AKCS.
1 Iedere deelnemer, al dan niet inschrijver, verklaart afstand te doen jegens de BV AKCS, de gezagvoerder of enig bemanningslid van het vaartuig waarmee de zeiltocht wordt of werd gemaakt of jegens de verantwoordelijke aangesteld door de BV AKCS voor de activiteit die wordt uitgeoefend, van het uitoefenen van enig recht op verhaal voor welkdanige schade geleden tijdens of door de zeiltocht of de activiteit, het weze wegens overlijden, letsel, ziekte, ongeschiktheid of zaakschade, behoudens indien er sprake zou zijn van het opzettelijk plegen van een zware fout.
2 Enkel de consument beschikt binnen de hierna omschreven voorwaarden over een herroepingsrecht.
5.2. De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder opgave van motief binnen een termijn van 14 werkdagen vanaf de dag waarop de consument een overeenkomst met de BV AKCS afgesloten heeft. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument de BV AKCS dit duidelijk mede te delen, hetzij schriftelijk hetzij per e-mail (Poekedorpstraat 65, 9880 Aalter of skylinesailing@telenet.be).
5.3. Wanneer de consument de overeenkomst herroept, moet de BV AKCS uiterlijk binnen 14 werkdagen na de ontvangst van de verklaring van herroeping elke ontvangen som terugbetalen op dezelfde wijze als voor de betaling van de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor het leveren van goederen of diensten volgens de specificaties van of aangepast aan de persoonlijke vereisten van de klant.
M 3854 BV AKCS Algemene Ondernemingsvoorwaarden Versie 0.4 – 01.05.2022
6.1. De deelnemer en/of de inschrijver dient bij de inschrijving een voorschot te betalen van 30 % van de inschrijvingsprijs door overschrijving op de bankrekening van de BV AKCS. De inschrijving zal pas definitief en bindend zijn voor partijen na creditering van de bankrekening van de BV AKCS.
6.2. Het saldo van de inschrijvingsprijs dient betaald te worden uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de zeiltocht of activiteit door overschrijving op de bankrekening van de BV AKCS. Niet tijdige betaling van het saldo zal beschouwd worden als onregelmatige anulatie en zal geen aanleiding geven tot enige terugbetaling. De inschrijver zal ook gehouden zijn tot terugbetaling van alle kosten die reeds bij derden gemaakt werden.
6.3. De deelname kan enkel geannuleerd indien de deelnemer getroffen wordt door ziekte of een ongeval en het attest hiervan dadelijk aan de BV AKCS overmaakt. In dat geval zal BV AKCS gerechtigd zijn de helft van het betaalde voorschot in te houden als vergoeding en alle kosten aan te rekenen die reeds bij derden gemaakt werden.
6.4. Alle betalingen dienen in Euro ontvangen te worden. Alle bankkosten zijn ten laste van de klant. Betalingen mogen niet in contanten worden gedaan, uitgezonderd voor een bedrag dat 10 % van de prijs van de verkoop niet overstijgt (voorschot) en voor zover dit bedrag niet hoger is dan 3.000,00 €.
1 Ingeval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vanaf de vervaldatum een conventionele intrest opbrengen van 10 % per jaar, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 €.
2 Ingeval van niet-tijdige betaling van de facturen behoudt de BV AKCS zich het recht voor alle lopende prestaties op te schorten en/of definitief te beëindigen.
8.1. Voor alle transacties en andere rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing.
8.2. Alle geschillen en betwistingen die niet minnelijk kunnen opgelost worden, zullen het voorwerp dienen uit te maken van een poging tot mediatie door een erkend bemiddelaar in burgerlijke-en handelszaken. Indien geen akkoord bereikt wordt, kan het geschil voorgelegd worden ter beoordeling aan de Hoven en Rechtbanken gelegen in het rechtsgebied waar de zetel van de BV AKCS gevestigd is.
M 3854 BV AKCS Algemene Ondernemingsvoorwaarden Versie 0.4 – 01.05.2022